Jaarbericht voorzitter 2022

Het jaar 2022 werd ingeluid met de restricties van het coronatoegangsbewijs: de QR-code! In de eerste maanden van het jaar waren wij genoodzaakt een aantal evenementen door te schuiven.

Het was het jaar van twee Algemene Ledenvergaderingen.
Tijdens de eerste, die gehouden werd op woensdag 9 februari 2022, was, naast de gebruikelijke agendapunten, een belangrijk onderwerp van gesprek een wijziging van statuten en huishoudelijk reglement. Nieuwe wetgeving die voorziet in maatregelen om de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren, is hiertoe aanleiding geweest. Tegelijkertijd bood aanpassing van statuten en huishoudelijk reglement de mogelijkheid een actualiseringsslag te doen plaatsvinden. De concepten van beide documenten, die in samenspraak tussen notaris en bestuur zijn voorbereid, zijn aan de Algemene Ledenvergadering voorgelegd. Goedkeuring heeft vanwege een statutaire verplichting helaas niet kunnen plaatsvinden omdat ter vergadering geen quorum aanwezig was. Het gevolg was dat de voorstellen opnieuw aan de leden voorgelegd moesten worden en een tweede Algemene Ledenvergadering moest worden uitgeschreven.
Wat de samenstelling van het bestuur betreft, mevrouw Lilian van Heijningen-van Rijn is tijdens deze vergadering benoemd tot bestuurslid (algemeen inzetbaar). De heer Paul van den Wijngaart, penningmeester, is voor een tweede zittingstermijn – inmiddels teruggebracht tot vier jaar – herbenoemd.
Aan het einde van de vergadering nam NUT Wassenaar afscheid van haar voorzitter Elly Binnendijk. Zij hanteerde acht jaar de voorzittershamer en heeft zich als lid van de Evenementencommissie met tomeloze energie ingezet voor de totstandkoming van de gevarieerde programma’s.
Wij boden haar een optreden aan van het Salonorkest Serenade. Helaas had COVID-19 ook grip op deze uitvoering: doordat de leden van het orkest lang niet hadden samengespeeld waren zij niet helemaal op elkaar afgestemd.
Tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering op woensdag 9 maart 2022 bracht het bestuur de voorstellen voor de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement opnieuw in stemming. Voor deze tweede stemming was geen quorum vereist. Hiermede zijn de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement aangenomen en per 18 maart 2022 in werking getreden.

Geleidelijk aan beheerste COVID-19 niet meer onze dagelijkse gang van zaken. Moest in de eerste maanden van het jaar een aantal evenementen nog worden doorgeschoven, in het tweede kwartaal konden activiteiten zonder restricties plaatsvinden. Het programma voor de tweede helft van 2022 kon in zijn totaliteit doorgang vinden, maar de leden namen een afwachtende houding aan ten aanzien van het boeken van evenementen.

Door een beperkt aanbod van de theaters op de wat langere termijn heeft het bestuur moeten besluiten om voorlopig het jaarlijkse programma in twee delen aan haar leden te blijven aanbieden: deel 1 van september-januari en deel 2 van januari-juni.

Op 15 september 2022 werd het nieuwe NUT-jaar geopend met een bijeenkomst ‘Bij het NUT op de thee’. Een beduidend aantal leden gaf met enthousiasme gehoor aan de uitnodiging. De Persijnzaal in de Warenar was tot op de laatste stoel gevuld. Jos Thomasse, journalist/presentator, testte onze kennis van spreekwoorden en gezegdes met zijn voorstelling ‘Zoete Koek’. Een viertal inleiders van het nieuwe programma was aanwezig. Elke docent kreeg enkele minuten de gelegenheid om onze leden een schets te geven van hetgeen hij/zij in het programma aanbood.

Bij aanvang van het verslagjaar had het bestuur het voornemen om de website te moderniseren, maar al snel bleek dat de techniek van de huidige website niet berekend is op toekomstige mogelijkheden. Dat betekent dat wij hebben moeten besluiten een nieuwe website te laten ontwerpen.

Dank voor alle medewerking in het afgelopen jaar aan mijn mede-bestuurders en medewerkers op de achtergrond.

Marjan Hazenberg-van Zon
voorzitter

Wassenaar, februari 2023